Trang thông tin điện tử
giới thiệu khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp
giai đoạn 1858-1954

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV bảo quản tài liệu thuộc phông Tòa Khâm sứ Trung Kỳ, thời gian hình thành tài liệu từ năm 1874 - 1945 dưới chế độ thuộc Pháp, phản ánh các mặt hoạt động của cơ quan đại diện cho khu vực Trung kỳ như: Hành chính tổng quát, Hành chính địa phương, Chính thư, Hồ sơ cá nhân, Chính trị, Tư pháp, Công chánh, Hầm mỏ, Phân ranh địa giới hành chính, Lao động, Cộng sản, Nông - Lâm nghiệp, Quân sự, Giáo dục...
Tra cứu mục lục các phông tài liệu đã chỉnh lý và phục vụ độc giả tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV:

Tóm tắt:
Tra cứu

Tóm tắt:
Ngày 17/10/1887, Tổng thống Pháp ký sắc lệnh thành lập Liên bang Đông Dương (Union Indochinoise). Liên bang Đông Dương gồm Việt Nam và Cao Miên trong đó Việt Nam bị chia thành ba xứ: Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Nam Kỳ bị coi là xứ thuộc địa và do một viên Thống đốc trực tiếp cai trị. Trung - Bắc Kỳ bị coi là xứ bảo hộ và do viên Tổng Trú sứ trực tiếp cai trị. Còn Cao Miên cũng bị coi là xứ bảo hộ. Toàn Liên bang Đông Dương là Toàn quyền Đông Dương (Gouverneur général de l’Indochine).
Ngày 09/5/1889, Tổng thống Pháp ra Sắc lệnh bãi bỏ chức Tổng trú sứ Trung - Bắc Kỳ. Với Sắc lệnh này, chức Khâm sứ tại Huế và Thống sứ ở Hà Nội được thiết lập (5). Từ đây đứng đầu bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Bắc Kỳ là viên Thống sứ Bắc Kỳ và ở Trung Kỳ là viên Khâm sứ Trung Kỳ. Cả hai viên chức cao cấp này đều đặt dưới quyền trực tiếp chỉ đạo của Toàn quyền Đông Dương và đều là Ủy viên của Hội đồng Tối cao Đông Dương.
Ngày 01/4/1892, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định ấn định quyền hạn và nhiệm vụ của Khâm sứ Trung Kỳ.
- Số lượng tài liệu: 190 mét giá
- Thời gian tài liệu: 1874-1945 Tra cứu